പനക്കാപ്പുഴ പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി


ചെറുവത്തൂര്‍: ജില്ലയുടെ സമഗ്രജലസംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട '5 പുഴകളുടെ പുന:രുജ്ജീവനം' പദ്ധതിയില്‍ പനക്കാപ്പുഴ പുന:രുജ്ജീവന പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് കാസര്‍കോട് വികസന പാക്കേജില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതിയായി.
കയ്യൂര്‍-ചീമേനി, ചെറുവത്തൂര്‍, പിലിക്കോട്, പടന്ന തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്‍ഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള ജലസ്രോതസ്സാണ് പനക്കാപ്പുഴ. പെരുന്തോല്‍, നാലിലാംകണ്ടം, തിമിരി, കൊടക്കവയല്‍, കുണ്ടുവയല്‍, മലപ്പ്, മടിവയല്‍, കൊതോളി, പയ്യങ്കി, കണ്ണങ്കൈ, കാവുന്തല, എടച്ചക്കൈ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ജലസ്രോതസ്സില്‍ നിന്നുമാണ് പ്രദേശനിവാസികള്‍ കാര്‍ഷികവൃത്തിക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും ആവശ്യമായ ജലം കണ്ടെത്തുന്നത്. കയ്യൂര്‍-ചീമേനിയിലെ പെരുന്തോലില്‍ ഉത്ഭവിച്ച് കവ്വായിക്കായല്‍ വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഉദ്ദേശം 14 കി.മീ. നീളമുള്ള പനക്കാപുഴപുന:രുജ്ജീവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി 86.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുളളത്. ഇതില്‍ 48 ലക്ഷം രൂപ ചെറുകിട ജലസേചന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും 38.5 ലക്ഷം രൂപ ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമാണ് കാസര്‍കോട് വികസന പാക്കേജില്‍ നിന്നും അനുമതിയായത്.
പനക്കാപുഴ പുന:രുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ശാശ്വതമായ നീരൊഴുക്കും ജലസംഭരണവും സാധ്യമാക്കി അനുകരണീയമായ മാതൃകാപദ്ധതിയായി പൂര്‍ത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് മേല്‍ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പനക്കാപുഴ പുന:രുജ്ജീവനത്തിനായി നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്, കയ്യൂര്‍-ചീമേനി, ചെറുവത്തൂര്‍, പിലിക്കോട്, പടന്ന എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളും പദ്ധതി തനത്ഫണ്ട്/പ്ലാന്‍ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി തൃക്കരിപ്പൂര്‍ എം.എല്‍. എ എം. രാജഗോപാലന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ജനപ്രതിനിധികള്‍, നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവരുടെ പ്രത്യേക യോഗം ചേര്‍ന്നു.
ചാലില്‍ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക, നീക്കം ചെയ്യുന്ന മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ഉയരം കുറവുളള ഭാഗങ്ങളില്‍ പാര്‍ശ്വബണ്ട് നിര്‍മ്മിക്കല്‍, കയര്‍ഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പാര്‍ശ്വബണ്ട് സംരക്ഷിക്കല്‍, നിലവില്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് മറ്റ് മാലിന്യങ്ങള്‍ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യല്‍ തുടങ്ങിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ പനക്കാപ്പുഴ പുനരുജ്ജീവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ആണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Post a Comment

0 Comments