തേനീച്ചകര്‍ഷകരുടെ വിവരശേഖരണം


കാസര്‍കോട്: തേനീച്ച കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നതിന് ഹോര്‍ട്ടികോപ്പിന്റെ നേൃത്വത്തില്‍ വിവരശേഖരണം നടത്തും. വിവരശേഖരണത്തിന് ആവശ്യമായ ഫോറം കൃഷിഭവനുകള്‍, ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പിന്റെ ജില്ലാ സംഭരണ വിതരണകേന്ദ്രങ്ങള്‍, ബീ ബ്രീഡിങ് യൂണിറ്റുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കും. കൃഷി ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോം ഏപ്രില്‍ 30 നകം റീജിയണല്‍ മാനേജര്‍ ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പ്, തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍ കേന്ദ്രം, കല്ലിന്മേല്‍ പി.ഒ, മാവേലിക്കര690509 എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കണം. ഫോ ണ്‍ 0479 2356695.

Post a Comment

0 Comments