സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഇനിമുതല്‍ സോളാര്‍ വൈദ്യുതി


കാസര്‍കോട്: കാസര്‍കോട് വികസന പാക്കേജില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 10 പൊതുകാര്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി സോളാര്‍ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകും. കാസര്‍കോട് വികസന പാക്കേജില്‍ 5.38 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതില്‍ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയായി. 580 കിലോ വാട്ട് സോളാര്‍ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിലുളള മേല്‍ പദ്ധതി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി പൂര്‍ത്തിയാക്കും. ഇതില്‍ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ സ്ഥാപിച്ച 185 കിലോ വാട്ട് പ്ലാന്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. കൂടാതെ ജില്ലാ ആയൂര്‍വേദ ഹോസ്പിറ്റല്‍ പടന്നക്കാട്(15 കിലോ വാട്ട്), ജിഎച്ച്എസ്എസ് കുമ്പള (15 കിലോ വാട്ട്), ജിഎച്ച്എസ്എസ് മൊഗ്രാല്‍ പുത്തൂര്‍ (30 കിലോ വാട്ട്) ജിഎച്ച്എസ്എസ് ചന്ദ്രഗിരി(20 കിലോ വാട്ട്) എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്ലാന്റ് പൂര്‍ത്തിയായി വൈദ്യതി ഉത്പാദനത്തിന് സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഗ്രിഡ് അധിഷ്ഠിത സോളാര്‍ പ്ലാന്റാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളളത്. പ്രവര്‍ത്തന ചിലവും പരിപാലന ചിലവും കുറഞ്ഞ ഇത്തരം ഗ്രിഡ് അധിഷ്ഠിത സോളാര്‍ പവര്‍ പ്ലാന്റ് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാന്‍ സാധിക്കും. കാസര്‍കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന മേല്‍ പദ്ധതിയില്‍ 25 വര്‍ഷം വാറണ്ടിയുളള പാനലുകള്‍ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുളളത്.
ഗ്രിഡ് അധിഷ്ഠിത സോളാര്‍ പ്ലാന്റ് ആയതിനാല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കഴിച്ച് അധികം വരുന്ന വൈദ്യുതി കെഎസ്ഇബിയുടെ ഗ്രിഡിലേക്ക് നല്‍കാന്‍ സാധിക്കും. ജില്ലയുടെ വൈദ്യുതക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നതിനോടൊപ്പം കെഎസ്ഇബിക്ക് തിരിച്ചുനല്‍കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ യൂണിറ്റ് കണക്കാക്കിയിട്ടുളള തുക കെഎസ്ഇബി അതാത് സ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കും. കാസര്‍കോട് വികസന പാക്കേജില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇത്തരം 10 പ്ലാന്റുകളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ആകെ 7453 ച.മീ.വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിലാണ് സോളാര്‍ പാനല്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഓഫീസുകള്‍ക്ക് വൈദ്യുതസ്വയംപര്യാപ്തത ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന നേട്ടം.

Post a Comment

0 Comments