അധ്യാപക ഒഴിവ്


ഹോസ്ദുര്‍ഗ്: ഹോസ്ദുര്‍ഗ് കടപ്പുറം ഗവ.യു പി.സ്‌ക്കൂളില്‍ നിലവിലുള്ള രണ്ട് എല്‍. പി സ്‌കൂള്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവിലേക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു.
യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം ഫെബ്രുവരി 14 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് സ്‌ക്കൂള്‍ ഓഫീസില്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂവിന് ഹാജരാവണം.

Post a Comment

0 Comments