ടെന്‍ണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു


പരപ്പ: പരപ്പ ഐ.സി.ഡി. എസ് അഡീഷണല്‍ പ്രോജക്ടിലെ 118 അങ്കണവാടികളിലെക്ക് അങ്കണവാടി കണ്ടിജന്‍സി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ടെന്‍ണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു. ടെന്‍ണ്ടര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ്യതി ജനുവരി 31. ഫോണ്‍: 04672228002.

Post a Comment

0 Comments