പുത്തന്‍ മാതൃകയായി തൊഴിലുറപ്പ് വായ്പ മേള


കാസര്‍കോട്: വ്യക്തിഗത ആസ്തി നിര്‍മ്മാണത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായുള്ള വായ്പ മേളയിലൂടെ കേരളത്തിന് പുത്തന്‍ മാതൃക നല്‍കുകയാണ് മഹാത്മ ഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തും. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യക്തിഗത ആസ്തി നിര്‍മ്മാണത്തിനായാണ് വായ്പ മേള നടത്തിയത്.അഞ്ച് ജെ എല്‍ ജി( ജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്) കളിലായി 31 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വായ്പ അനുവദിച്ചത്.തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ആട്ടിന്‍ കൂട്, കോഴിക്കൂട്, പശുത്തൊഴുത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് സാധാനസാമഗ്രിക്കുള്ള തുകയാണ് വായ്പയിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഈ തുക ഗുണഭോക്താവ് മുടക്കേണ്ടതാണ്.എന്നാല്‍ പണത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം നിര്‍മ്മാണം നടത്താനാകാത്ത കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.2959500 രൂപയാണ് ആദ്യ വായ്പാ മേളയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള വ്യക്തിഗത ആസ്തി നിര്‍മ്മാണത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായുള്ള വായ്പ മേള കൊടക്കാട് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കുമായി ചേര്‍ന്നാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.വ്യക്തികള്‍ക്കും സമൂഹത്തിനും പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയില്‍ ആസ്തികള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ മുന്‍തൂക്കം നല്‍കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഇതില്‍ വ്യക്തിഗത ആസ്തി നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ കര്‍ഷക ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില്‍ നടന്നു വരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒരു വ്യക്തിഗത പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ അതിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികള്‍ക്കുള്ള തൂക ഗുണഭോക്താവ് കണ്ടെത്തണം. പിന്നീട് ഈ പണം സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുമെങ്കിലും അത്രയും തുക ഒന്നിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്കായാണ് വായ്പാമേള നടത്തുന്നത്. കയൂര്‍ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിലും വായ്പ മേള നടത്താനായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിഗത ആസ്തി നിര്‍മ്മാണത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകള്‍ വാര്‍ഡ് തലത്തില്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ഇവര്‍ക്കായുള്ള യോഗം നടത്തും. ഇവരുടെ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക കണക്കാക്കിയ ശേഷം സ്വയം പണമെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്നവരെയും കഴിയാത്തവരെയും തരംതിരിക്കും. തുടര്‍ന്ന് സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ജെ എല്‍ ജി ലോണുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാനായി ഒരേ പ്രദേശത്തെയൊ /വാര്‍ഡിലെയോ ഗുണഭോക്താക്കളെ ചേര്‍ത്ത് ഒരു ജെ എല്‍ ജി രൂപീകരിക്കുന്നു.

Post a Comment

0 Comments