വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്കുകള്‍ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് വെട്ടിക്കുറച്ചു


ദില്ലി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വായ്പദാതാവായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) അതിന്റെ ബാഹ്യ ബെഞ്ച്മാര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരക്ക് (ഇബിആര്‍) 25 ബേസിസ് പോയിന്റ്‌സ് കുറച്ചു. ഇതോടെ പ്രതിവര്‍ഷ പലിശ നിരക്ക് 7.80 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഇത് പ്രതിവര്‍ഷം 8.05 ശതമാനമായിരുന്നു. പുതിയ പലിശ നിരക്കുകള്‍ 2020 ജനുവരി 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ നിലവിലുള്ള ഭവന വായ്പ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും ബാഹ്യ ബെഞ്ച്മാര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വായ്പകള്‍ നേടിയ എംഎസ്എംഇ വായ്പക്കാര്‍ക്കും പലിശ നിരക്കില്‍ 0.25 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാകും.
പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം 7.90 ശതമാനം മുതല്‍ പലിശ നിരക്കില്‍ വായ്പ ലഭിക്കുമെന്ന് എസ്ബിഐ അറിയിച്ചു.
എസ്ബിഐയുടെ ബാഹ്യ ബെഞ്ച്മാര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായ്പാ നിരക്ക്, ആര്‍ബിഐയുടെ റിപ്പോ നിരക്കുമായി (നിലവില്‍ 5.15%) ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് റിപ്പോ നിരക്കും 265 ബേസിസ് പോയിന്റുമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താവിനുള്ള ഭവനവായ്പയുടെ ഫലപ്രദമായ പലിശയ്ക്ക് വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് 10 ബേസിസ് പോയിന്റുകള്‍ മുതല്‍ 75 ബേസിസ് പോയിന്റുകള്‍ വരെ എസ്ബിഐ ഈടാക്കുന്നു.

Post a Comment

0 Comments